Salgs- og leveringsbetingelser

1 ANVENDELSE

Disse betingelser er en integrert del av alle tilbud, salg og leveranser fra Solskjerming AS, heretter kalt Selger. Kjøper/interessent er heretter
kalt Kunde.

2 TILBUD og AVTALE

Tilbud er basert på Selgers forståelse av beskrivelser og spesifikasjoner i mottatt forespørsel fra Kunde. Selger hefter ikke for feil og mangler i
så henseende. Før bindende bestilling skal Kunde og Selger i fellesskap evaluere og kvalitetssikre samsvar mellom partenes oppfatning av ‐ og
alle betingelser for ‐ det aktuelle leveringsomfanget. Alle avtaler mellom partene skal være skriftlige.

3 LEVERING, MOTTAK OG MONTASJE

Leveringstiden angitt i tilbudet er et estimat basert på erfart produksjonstid og frakttid, og vil bl.a. kunne variere med sesong, kundens
material‐ og farge‐valg samt produsentens lokasjon. Ved forsinkelser hos produsent eller transportør etter ordrelegging vil Selger informere
Kunde, men hefter ikke for oppståtte leveringsforsinkelser og eventuelle følgekostnader. Produkter bestilt uten montering kan hentes av
Kunde hos Solskjerming AS på Kråkerøy, eller sendes mot et pristillegg. Produkter bestilt med montering bringes til avtalt sted av våre
montører.
Kunde skal kontrollere mottatte varer snarest etter overtakelse eller mottak, og innen montasje påbegynnes. Dersom Kunde eller dennes
representant ikke er tilstede i forkant av ‐ og under ‐ montering, kan Kunde i ettertid ikke påberope seg ønsker eller anvisninger som avviker
fra inngått avtale. Ved ordre som inkluderer montasje anses leveransen fullført etter funksjonstesting. For motorisert produkt er
forskriftsmessig eluttak kundens ansvar.

4 REKLAMASJON

Kunde skal reklamere på eventuelle mangler og skader til Selger uten ugrunnet opphold. Reklamasjon gir ikke grunnlag for å heve kjøpet.
Selger skal ha anledning til å inspisere varen hos Kunde. Selger har rett til å omlevere manglende/skadde/defekte varer innen rimelig tid uten
ekstra kostnader, og skal ha de utskiftede varer i retur. Dersom totalkostnadene for retting/omlevering beregnes til å overstige opprinnelig
kjøpesum, kan retting/omlevering ikke kreves. I stedet vil et prisavslag/heving av kjøp vurderes. Feil og mangler som oppstår i forbindelse med
egenmontasje eller manglende/feil opplysninger fra Kunden er Kundens ansvar og kostnad.
Merk at det ikke foreligger en mangel dersom et produkt svikter eller blir ødelagt som følge av at produktet har stått ute/nede uten tilsyn ved
nedbør eller sterk vind, eller at Kjøper har utført uautorisert elektrisk arbeid. Selger hefter ikke for skader som følge av at konstruksjonen som
produktet er festet mot ikke tåler faktisk belastning pga. bygningsmessige feil eller svakheter som ikke kunne forventes å bli oppdaget under
befaring. Ved bestillinger over nett, og når Selger ikke har vært på befaring hos Kunde, står Kunde selv ansvarlig for at konstruksjonen er
tilstrekkelig solid og egnet for innfesting av de aktuelle produktene. Følgekostnader erstattes ikke.

5 BETALING og SIKKERHET

50% av totalsum må innbetales før enhver bestilling effektueres og oversendes produsent. Restoppgjør skal finne sted senest 1 uke etter at
varen(e) er montert/mottatt. Selger beholder eiendomsretten til de leverte varer inntil fullt oppgjør har funnet sted.

6 KANSELLASJON

Alle våre produkter er basert på og tilvirket etter spesifikke opplysninger om mål, farger, betjening etc. gitt av Kunde. I henhold til «Lov om
opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler» (Angrerettloven) er tilvirkningskjøp unntatt angreretten.
Skulle Kunde hevde å ha grunnlag for å annullere bestillingen etter produksjonsstart svarer Kunde for alle påløpte kostnader i sakens
anledning, og etter avregning fra Selger. Ved Selgers mottak av omforent oppgjør bortfaller alle kontraktuelle krav og forpliktelser for begge
parter.

7 GARANTI

For alle produkter gjelder 5 års fabrikkgaranti. Garantien omfatter kun feil som kan henvises til mangler i varens opprinnelige kvalitet og
tilvirking. Utilbørlig bruk og overbelastning dekkes ikke.

8 TVISTER

Enhver tvist skal i første omgang søkes løst i minnelighet. Skulle dette ikke lykkes kan den klagende part bringe saken inn for Forliksrådet og i
siste instans domstolene. Kunden aksepterer at rettsbehandling skjer i Selgers rettsdistrikt.

9 RETTIGHETER

Innholdet i dokumenter fra ‐ og på nettsider som tilhører ‐ Selger eies av Selger og/eller produsent, og må ikke kopieres, gjenbrukes eller
videreformidles uten tillatelse fra Selger på søknad som angir formål og distribusjonsliste. Selger kan avslå slik søknad uten begrunnelse.